İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku özel hukuk ilişkilerinden doğan para ve teminat alacaklarının, borçlu tarafından ödenmemesi durumunda, alacaklının talebi üzerine, kanunda belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, kamu otoritesi ve kuvveti yardımı ile alacağına kavuşturulmasını düzenlemektedir. Borçlunun taşınır ve taşınmaz mallar ile 3. Şahıslardaki hak ve alacakları cebri icraya konu edilebilmektedir.

Oruç Hukuk & Danışmanlık olarak ticari veya tüketici işlemlerinden kaynaklanan borç ve alacakların tahsili için İpoteğin veya Rehnin Paraya Çevrilmesi, Kambiyo Senetlerine özgü İlamsız icra veya bir belgeye dayanmayan ilamsız icra takipleri yapılması, açılan takipler neticesinde tahsilatların yapılması için her türlü araştırma ve işlemin yerine getirilmesi, Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali için, itirazın iptali davası açılması ve dava sürecinin takibi, haksız ve mesnetsiz alacak iddiaları nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davasıaçılması ve dava sürecinin takibi en hızlı ve etkili şekilde yürütülmektedir.

Oruç Hukuk & Danışmanlık olarak iflas, iflas erteleme ve yeniden yapılandırma işlemleri ile ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilan edilmesi ve sürecin takibi ile gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması başta olmak üzere İcra İflas Hukuku alanında her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır.